ภาษาอังกฤษ อ43101
studying on the internet Conditional Sentence
ประโยคเงื่อนไข If Clause แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย
ประโยคเงื่อนไข If Clause แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย
อธิบาย If Clause เรื่องที่ 1 คือ Real Condition และยกตัวอย่างประกอบ
อธิบายโครงสร้าง If Clause และยกตัวอย่างประกอบ
แบบฝึกหัดเรื่อง If Clause If + Present Future