ภาษาอังกฤษ อ43101
studying on the internet Conditional Sentence
ทบทวน If Clause ชนิดที่ 1 Real Condition
ทบทวน If Clause ชนิดที่ 1 Real Condition
ทบทวน Real Condition โดยยกตัวอย่างประกอบ และ โคร้งสร้าง If Cleuse ทั้ง 3 แบบ
If Clause ชนิดที่ 2 Possible Condition พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย