ภาษาอังกฤษ อ43101
studying on the internet Compound Word
ความหมาย/หลักเกณฑ์ และตัวอย่างของ Compound Word
ความหมาย/หลักเกณฑ์ และตัวอย่างของ Compound Word
Compound ชนิดที่ 1 (Compound Nouns)
โครงสร้างของ Compound Nouns
Compound ชนิดที่ 2 (Nouns + Verb + or/er)