ภาษาอังกฤษ อ43101
Winning Compound adjective
ทบทวน compound nouns และ compound adjective
ทบทวน compound nouns และ compound adjective
ประเภทของ compound adjective (5 ประเภทแรก)
ประเภทของ compound adjective: Given phrases + nouns other different forms
สรุปการเขียนคำประสม และแบบฝึกหัด
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-