ภาษาอังกฤษ อ43101
Winning Miscellaneous
แบบทดสอบคำศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน ข้อ 1-3 พร้อมเฉลย
แบบทดสอบคำศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน ข้อ 1-3 พร้อมเฉลย
แบบทดสอบคำศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน ข้อ 4-7 พร้อมเฉลย
แบบทดสอบคำศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน ข้อ 8-10 พร้อมเฉลย