ภาษาอังกฤษ อ43101
Generation gap Generation gap
ทบทวนเรื่อง Correct the sentences
ทบทวนเรื่อง Correct the sentences
แบบฝึกหัดและการอธิบาย compound nouns เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดพร้อมคำอธิบายและเฉลย