ภาษาอังกฤษ อ43101
Tomorrow's weather ทบทวน
การเดาศัพท์จาก Verb to be และกลุ่มคำที่ช่วยในการเดาศัพท์
การเดาศัพท์จาก Verb to be และกลุ่มคำที่ช่วยในการเดาศัพท์
แบบทดสอบการเดาศัพท์ ข้อ 1-4 พร้อมเฉลย
แบบทดสอบการเดาศัพท์ ข้อ 1-9 และอ่านเรื่อง Shopping แล้วตอบคำถาม