ภาษาไทย ท33101
ห้ามไม่ให้เจ้าไปสุพรรณ/ รามเกียรติ์/ ภาษาและรสในวรรณคดี การพิจารณาภาษา และวรรณคดี
พิจารณาภาษาวรรณคดี การเข้าใจความหมาย
พิจารณาภาษาวรรณคดี การเข้าใจความหมาย
พิจารณาคุณค่าวรรณศิลป์ เรื่องรามเกียรติ์
การใช้โวหารและถ้อยคำ การหลากคำ การใช้คำแสดงอารมณ์
การใช้คำสั้น รวบรัด การใช้กลบท ย้ำคำ การใช้อุปมา การใช้อุปลักษณ์