ภาษาไทย ท33101
ห้ามไม่ให้เจ้าไปสุพรรณ/ รามเกียรติ์/ ภาษาและรสในวรรณคดี การพิจารณาภาษา และวรรณคดี
ทบทวนเรื่อง การพิจารณาภาษาวรรณคดี / รสวรรณคดี
ทบทวนเรื่อง การพิจารณาภาษาวรรณคดี / รสวรรณคดี
ลีลาภาษาในเรื่อง
รสในวรรณคดี (เสาวรจนี, นารีปราโมทย์, พิโรธวาทัง)