ภาษาไทย ท33101
ห้ามไม่ให้เจ้าไปสุพรรณ/ รามเกียรติ์/ ภาษาและรสในวรรณคดี การแต่งคำประพันธ์
การแต่งคำประพันธ์ จุดประสงค์ของการศึกษาบทร้อยกรอง
การแต่งคำประพันธ์ จุดประสงค์ของการศึกษาบทร้อยกรอง
การศึกษาบทร้อยกรอง
กิจกรรม แบ่งกลุ่มแต่งคำประพันธ์