ภาษาไทย ท33101
ห้ามไม่ให้เจ้าไปสุพรรณ/ รามเกียรติ์/ ภาษาและรสในวรรณคดี การอ่านเร็วอย่างเข้าใจ เรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก
การอ่านเร็วอย่างเข้าใจ เรื่องรามเกียรติ์ และคำศัพท์
การอ่านเร็วอย่างเข้าใจ เรื่องรามเกียรติ์ และคำศัพท์
อ่านเรื่องรามเกียรติ์ โดยครูช่วยอธิบายเพิ่มเติม
อ่านเรื่องรามเกียรติ์ โดยครูช่วยอธิบายเพิ่มเติม (ต่อ)