ภาษาไทย ท33101
ห้ามไม่ให้เจ้าไปสุพรรณ/ รามเกียรติ์/ ภาษาและรสในวรรณคดี การอ่านวิเคราะห์
การอ่านอย่างวิเคราะห์
การอ่านอย่างวิเคราะห์
การวิเคราะห์ตัวละครสำคัญ และสาเหตุของปัญหา
ตัวละครที่ดีและไม่ดี
ตอบคำถาม 4 ข้อ และเฉลย