ภาษาไทย ท33101
ห้ามไม่ให้เจ้าไปสุพรรณ/ รามเกียรติ์/ ภาษาและรสในวรรณคดี การแสดงบทบาทสมมติ
การแสดงบทบาทสมมติ เรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก
การแสดงบทบาทสมมติ เรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก
การแสดงบทบาทสมมติ เรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก (ต่อ)
สรุปตัวละครที่ดีและไม่ดี