ภาษาอังกฤษ อ43101
Most interesting Most interesting
Pre-test โดยโจทย์แบบฝึกหัดข้อ 1-5
Pre-test โดยโจทย์แบบฝึกหัดข้อ 1-5
Pre-test โดยโจทย์แบบฝึกหัดข้อ 6-15
เฉลยแบบฝึกหัดPre-test ข้อ 6-15
อ่านเรื่องเกี่ยวกับการรับสมัครงานแล้วทำแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย