ภาษาอังกฤษ อ43101
Most interesting Most interesting ตอนที่ 1
สิ่งที่เป็นที่สุดของโลกในหนังสือ Guinness Books
สิ่งที่เป็นที่สุดของโลกในหนังสือ Guinness Books
ฟังเทปแล้วอ่านเรื่องพร้อมทำแบบฝึกหัด
แบบฝึกหัดตอบคำถามพร้อมอธิบาย