ภาษาอังกฤษ อ43101
Most interesting Most interesting ตอนที่ 2
ตัวอย่างการแสดงความเปรียบเทียบ
ตัวอย่างการแสดงความเปรียบเทียบ
การใช้ Superlative form
ตัวอย่างการเปรียบเทียบ Comparative และแบบฝึกหัด
การใช้ Who? What แบบฝึกหัด การใช้ Who? What?