ภาษาอังกฤษ อ43101
Wild animals Wild animal ตอนที่ 1
เรื่อง Wild animals (เขียนชื่อสัตว์บนกระดาน)
เรื่อง Wild animals (เขียนชื่อสัตว์บนกระดาน)
คำศัพท์ที่เกี่ยวกับสัตว์และอ่านเรื่องพร้อมสรุปเรื่อง
แบบฝึกหัดจากเรื่อง