ภาษาอังกฤษ อ43101
Wild animals Wild animals ตอนที่ 2
การใช้ Modal verbs (can,could,may)
การใช้ Modal verbs (can,could,may)
แบบฝึกหัดการใช้ Could,Couldn't พร้อมเฉลย
การใช้ Modal verbs (can,could,may) เพิ่มเติม และแบบฝึกหัดการเขียนประโยค
อ่านเรื่องแล้วตอบคำถาม และแบบฝึกหัดการใช้ Could,Couldn't,may