ภาษาอังกฤษ อ43101
Wild animals Wild animals ตอนที่ 3
อธิบายสำนวนภาษาอังกฤษและอธิบายรูปที่เป็นที่สุดในโลก
อธิบายสำนวนภาษาอังกฤษและอธิบายรูปที่เป็นที่สุดในโลก
ทบทวนเรื่อง Wild animals และทำแบบฝึกหัด
ฝึกทำ Cross words และแบบฝึกหัดการใช้ Can, Can not
ฟังเทปแล้วตอบคำถาม