ภาษาอังกฤษ อ43101
Don't look a gift horse Don't look a gift horse ตอนที่ 3
ตัวอย่างสุภาษิต
ตัวอย่างสุภาษิต
ตัวอย่างสุภาษิตที่รู้จักดีในอังกฤษ
แบบฝึกหัดเติมคำลงในประโยคให้สมบูรณ์
แบบฝึกหัดการเปลี่ยน Tense ให้ถูกต้องตามกาล