ภาษาอังกฤษ อ43101
Health and accidents ตัวอย่างข้อสอบ Entrance
อ่านบทสนทนาของ John และ Nipon แล้วตอบคำถาม
อ่านบทสนทนาของ John และ Nipon แล้วตอบคำถาม
บทสนทนาเรื่อง Going to a restaurant
บทสนทนา และแบบฝึกหัดของสถานการณ์ต่าง ๆ