ภาษาอังกฤษ อ43101
Cinema Cinema ตอนที่ 1
ฟังบทสนทนาแล้วตอบคำถาม
ฟังบทสนทนาแล้วตอบคำถาม
ฟังบทสนทนาแล้วพูดตาม
คำศัพท์ประเภทของภาพยนตร์