ภาษาอังกฤษ อ43101
Cinema ตัวอย่างข้อสอบ Entrance
อ่านเรื่องแล้วตอบคำถาม
อ่านเรื่องแล้วตอบคำถาม
อ่านเรื่อง Two Young Oklahoma แล้วตอบคำถาม
คำถามเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆที่จะไปเที่ยวในฤดูร้อน
เอกสารดาวน์โหลด