ภาษาอังกฤษ อ43101
Cinema ตัวอย่างข้อสอบ Entrance
อ่านเรื่องแล้วตอบคำถามข้อ 1-10
อ่านเรื่องแล้วตอบคำถามข้อ 1-10
อ่านเรื่องแล้วตอบคำถามข้อ 11-15
เฉลยแบบฝึกหัดข้อ 1-5
เฉลยแบบฝึกหัดข้อ 6-15
เอกสารดาวน์โหลด