ภาษาอังกฤษ อ43101
Freedom Freedom ตอนที่ 3
สรุปการใช้ Prefix และ opposite
สรุปการใช้ Prefix และ opposite
แบบฝึกหัด Prefix และ opposite พร้อมเฉลย
Relative clauses : Defining Relative Clauses และ Non-Defining Relative Clauses
อ่านเรื่อง Defining Ralative Clauses แล้วทำแบบฝึกหัด