ภาษาอังกฤษ อ43101
Freedom ตัวอย่างข้อสอบ Entrance
แบบฝึกหัดเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ
แบบฝึกหัดเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ
อ่านสถานการณ์ที่ 2 แล้วทำแบบฝึกหัด
อ่านสถานการณ์ที่ 9 แล้วทำแบบฝึกหัด
เอกสารดาวน์โหลด