ภาษาอังกฤษ อ43101
Advertising Advertising ตอนที่ 1
Advertising
Advertising
อ่าน และฟังเรื่อง Buy me
แบบฝึกหัดเกี่ยวกับโฆษณา Active - Passive Voice