ภาษาอังกฤษ อ43101
Advertising Advertising ตอนที่ 3
ทบทวนและยกตัวอย่าง Opposite-Prefixes และ Prefixes Negative
ทบทวนและยกตัวอย่าง Opposite-Prefixes และ Prefixes Negative
อธิบายและยกตัวอย่าง Suffixes พร้อมแบบฝึกหัด
อธิบายและยกตัวอย่าง Reflexive Pronouns