ภาษาอังกฤษ อ43101
Advertising ตัวอย่างข้อสอบ Entrance
Cloze Test , แบบฝึกหัด ข้อ 26-27 พร้อมเฉลย
Cloze Test , แบบฝึกหัด ข้อ 26-27 พร้อมเฉลย
แบบฝึกหัด ข้อ 28-32 พร้อมเฉลย
แบบฝึกหัด ข้อ 33-35 พร้อมเฉลย
เอกสารดาวน์โหลด