ภาษาอังกฤษ อ43101
Christmas ตัวอย่างข้อสอบ Entrance
อ่านเรื่องแล้วจับใจความ
อ่านเรื่องแล้วจับใจความ
ฟังเรื่องเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่
คำถามเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ 10 ข้อ พร้อมเฉลย