ภาษาอังกฤษ อ43101
Christmas ตัวอย่างข้อสอบ Entrance
อ่านเรื่องแล้วตอบคำถามพร้อมเฉลย
อ่านเรื่องแล้วตอบคำถามพร้อมเฉลย
อ่านเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศ ทำแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย
อ่านเรื่องเกี่ยวกับราศี ทำแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย