ฟิสิกส์ ว40205
ไฟฟ้าสถิต แรงระหว่างประจุไฟฟ้า และกฎของคูลอมบ์
แรงระหว่างประจุไฟฟ้า กฎของคุลอมบ์
แรงระหว่างประจุไฟฟ้า กฎของคุลอมบ์
ทบทวนกฎของคูลอมบ์ และแรงระหว่างประจุไฟฟ้า
อิเล็กโทรสโคป (electroscope) แบบแผ่นโลหะ
ค่าคงที่ทางไฟฟ้า (k) / ตัวอย่างโจทย์ การหาแรงระหว่างประจุไฟฟ้า