ฟิสิกส์ ว40205
ไฟฟ้าสถิต แรงระหว่างประจุไฟฟ้า และกฎของคูลอมบ์
ตัวอย่างโจทย์ แรงระหว่างประจุ (ข้อ 1)
ตัวอย่างโจทย์ แรงระหว่างประจุ (ข้อ 1)
ตัวอย่างโจทย์ แรงระหว่างประจุ (ข้อ 2,3)
ตัวอย่างโจทย์หาแรงระหว่างประจุ และแรงดึงดูดระหว่างมวล (ข้อ 1)
ตัวอย่างโจทย์หาแรงระหว่างประจุ และแรงดึงดูดระหว่างมวล (ข้อ 2,3,4)