ฟิสิกส์ ว40205
ไฟฟ้าสถิต การเหนี่ยวนำประจุไฟฟ้า / การตรวจสอบประจุไฟฟ้า
การทำให้เกิดประจุไฟฟ้าบนวัตถุ โดยการเหนี่ยวนำ
การทำให้เกิดประจุไฟฟ้าบนวัตถุ โดยการเหนี่ยวนำ
การเหนี่ยวนำไฟฟ้า เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เกิดประจุไฟฟ้าบนวัตถุ