ฟิสิกส์ ว40205
ไฟฟ้าสถิต ศักย์ไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า พลังงานศักย์ไฟฟ้า
ศักย์ไฟฟ้า พลังงานศักย์ไฟฟ้า
ศักย์ไฟฟ้า พลังงานศักย์ไฟฟ้า
ความต่างศักย์คือ พลังงานศักย์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง
งานเกิดจากการเปลี่ยนแปลงพลังงานศักย์ (ประจุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่)
ศักย์ไฟฟ้า เป็นปริมาณสเกลาร์ / ความต่างศักย์ไฟฟ้า เป็นค่าของงานที่ใช้ในการเคลื่อนประจุ 1 หน่วย