ฟิสิกส์ ว40205
ไฟฟ้าสถิต สนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ สนามบนตัวนำทรงกลม ความต่างศักย์กับสนามไฟฟ้า
สรุปการเคลื่อนที่ของประจุในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ
สรุปการเคลื่อนที่ของประจุในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ
ศักย์ไฟฟ้าบนตัวนำทรงกลม