ฟิสิกส์ ว40205
ไฟฟ้าสถิต ตัวเก็บประจุ ค่าความจุไฟฟ้า พลังงานที่สะสมอยู่ในตัวเก็บประจุ
ตัวเก็บประจุไฟฟ้า และความจุไฟฟ้า
ตัวเก็บประจุไฟฟ้า และความจุไฟฟ้า
ความสัมพันธ์ของความจุไฟฟ้า ประจุไฟฟ้า และความต่างศักย์
ค่าคงที่ในตัวนำทรงกลม / โจทย์เรื่องความจุไฟฟ้า
ความจุไฟฟ้าบนตัวนำทรงกลมซ้อนกัน ต่อลงดินที่วงนอก / การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า