ฟิสิกส์ ว40205
ไฟฟ้าสถิต การต่อตัวเก็บประจุไฟฟ้า
การต่อตัวเก็บประจุแบบขนาน
การต่อตัวเก็บประจุแบบขนาน
การต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรม
ความสัมพันธ์ของประจุ และความต่างศักย์ ของตัวเก็บประจุที่ต่อแบบอนุกรม
การต่อตัวเก็บประจุแบบผสม