วิทยาศาสตร์ ว32101
สารและการเปลี่ยนแปลง ธาตุ, สัญลักษณ์ธาตุ, สมบัติธาตุ, ตารางธาตุ
เครื่องตรวจการนำไฟฟ้า และตารางบันทึกผลการทดลอง
เครื่องตรวจการนำไฟฟ้า และตารางบันทึกผลการทดลอง
ปฏิบัติการทดลองศึกษาสมบัติของธาตุ (ความวาว การนำไฟฟ้า การนำความร้อน)
สรุปผลการทดลอง ศึกษาสมบัติของธาตุ