วิทยาศาสตร์ ว32101
สารและการเปลี่ยนแปลง ธาตุ, สัญลักษณ์ธาตุ, สมบัติธาตุ, ตารางธาตุ
ธาตุแบ่งเป็น 3 กลุ่ม และสมบัติของธาตุโลหะ
ธาตุแบ่งเป็น 3 กลุ่ม และสมบัติของธาตุโลหะ
สมบัติของธาตุอโลหะ และธาตุกึ่งอโลหะ
ตารางเปรียบเทียบสมบัติของโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ