วิทยาศาสตร์ ว32101
สารและการเปลี่ยนแปลง โมเลกุล, อะตอม, ประโยชน์ของธาตุและสารประกอบ, แบบจำลองอะตอม
ธาตุ สารประกอบ สารเนื้อเดียว
ธาตุ สารประกอบ สารเนื้อเดียว
ประโยชน์ของธาตุและสารประกอบ
ประโยชน์ของธาตุและสารประกอบ (ต่อ)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเรื่อง แบบจำลองการจัดเรียงอนุภาคของสาร