วิทยาศาสตร์ ว32101
สารและการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนสถานะของสาร
พลังงานกับการเปลี่ยนแปลงสถานะ
พลังงานกับการเปลี่ยนแปลงสถานะ
วิธีการทดลอง อุณหภูมิกับการเปลี่ยนสถานะ (จุดหลอมเหลว)
ผลการทดลอง อุณหภูมิกับการเปลี่ยนสถานะ (จุดหลอมเหลว)