วิทยาศาสตร์ ว32101
สารและการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนสถานะของสาร
การเปลี่ยนสถานะของสารในชีวิตประจำวัน
การเปลี่ยนสถานะของสารในชีวิตประจำวัน
การเปลี่ยนแปลงประเภทคายความร้อน
การเปลี่ยนแปลงประเภทดูดความร้อน
ระบบปิดและระบบเปิด