วิทยาศาสตร์ ว32101
สารและการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนสถานะของสาร
การเปลี่ยนสถานะของสาร
การเปลี่ยนสถานะของสาร
จุดหลอมเหลว และความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
จุดเดือด และความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนสถานะของสาร