วิทยาศาสตร์ ว32101
สารและการเปลี่ยนแปลง การละลายของสาร
ทบทวนการหลอมเหลว การกลายเป็นไอ จุดเดือด ระเหิด ระเหย
ทบทวนการหลอมเหลว การกลายเป็นไอ จุดเดือด ระเหิด ระเหย
ความหมายของการละลาย
การทดลองเรื่อง การละลายประเภทคายความร้อน
การทดลองเรื่อง การละลายประเภทดูดความร้อน