วิทยาศาสตร์ ว32101
สารและการเปลี่ยนแปลง การละลายของสาร
สรุปผลการทดลอง การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสารเมื่อเกิดการละลาย
สรุปผลการทดลอง การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสารเมื่อเกิดการละลาย
การละลายของสารบางชนิดที่อุณหภูมิต่างๆ
ประโยชน์ในการทราบสถานภาพการละลายของสาร
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการละลาย