วิทยาศาสตร์ ว32101
สารและการเปลี่ยนแปลง การละลายของสาร
ทบทวนพลังงานกับการละลาย, น้ำอัดลม
ทบทวนพลังงานกับการละลาย, น้ำอัดลม
สรุปและทบทวนเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร