ภาษาไทย ท33101
สุภาษิตพระร่วง ความเข้าใจการอ่าน
การอ่านเร็ว การคิดวิเคราะห์ ทำแบบฝึกหัด
การอ่านเร็ว การคิดวิเคราะห์ ทำแบบฝึกหัด
ทำกิจกรรม และเฉลยกิจกรรม