ภาษาไทย ท33101
สุภาษิตพระร่วง ความเข้าใจการอ่าน
เขียนอธิบายความหมายของสำนวน
เขียนอธิบายความหมายของสำนวน
เฉลยแบบฝึกหัด และสำนวนไทย