ภาษาไทย ท33101
สุภาษิตพระร่วง การพิจารณาภาษาวรรณคดี
สาระการเรียนรู้เรื่อง การพิจารณาภาษาวรรณคดี
สาระการเรียนรู้เรื่อง การพิจารณาภาษาวรรณคดี
พินิจวรรณคดี ภาษาในสุภาษิตพระร่วง
สรุปคุณค่าทางด้านภาษา ในสุภาษิตพระร่วง